අපගේ මාර්ගගත වෙළඳසැලට සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

කෝණ ඇඹරුම් යන්තය, බලපෑම් සරඹ, මිටිය, ලි-අයන සරඹ, බල මෙවලම්